SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

5.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.

Zarząd Koła Zakładowego

 

SMajerski

Sławomir Majerski - Przewodniczący KZ

Małgorzata Brela - Członek Zarządu
Anna Lorenc - Członek Zarządu
Paweł Maciejowski - Członek Zarządu
 
W dniu 18.04.2016r odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków Koła Zakładowego „RN Jedlicze". W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano nowy Zarząd oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału w Krośnie.
Na delegatów zostali wybrani kol.:
- Małgorzata Brela
- Paweł Maciejowski
- Janusz Znój
- Grzegorz Nieradka
Na zastępców delegatów zostali wybrani kol.:
- Sławomir Majerski
- Anna Lorenc
 


Historia Koła
Najstarsze sprawozdanie z działalności naszego koła zakładowego, jakie zachowało się w archiwach sporządzone zostało z datą 15. marca 1969 roku. Obejmuje okres od 20.04.1968r. do 15.03.1969.r. Na początku okresu sprawozdawczego koło liczyło 50 członków. W trakcie kadencji liczba ta zwiększyła się do 57, przy czym 11 członków zapisało się do koła, a 4-ech z niego wystąpiło. Przewodniczącym koła był wtedy kol. inż. Eugeniusz Gałuszka.
Działalność koła opierała się na zatwierdzonym rocznym planie pracy, umowie podpisanej z Dyrekcją Zakładu oraz na Uchwałach i materiałach Zarządu Głównego, Zarządu Wojewódzkiego i Zarządu Oddziału. Walcząc z przeciwnościami losu (tj. małą aktywnością członków, małą frekwencją na odczytach i wyjazdach technicznych, nie zainteresowaniem młodych inżynierów działalnością w Stowarzyszeniu) koło zakładowe działało do roku 1992 licząc 90 osób. Po dwuletniej przerwie reaktywowano działalność w maju 1994. Od tego czasu ilość członków kształtuje się w przedziale 50-60 osób. Na przestrzeni czternastu lat udało nam się zorganizować m.in.:

 

Konferencje:
„Wdrażanie zintegrowanych systemów Zapewnienia Jakości”, Bystre,
„Oleje przepracowane - spalać czy nie”, Warszawa,
„Problemy Ochrony Środowiska związane z użytkowaniem produktów naftowych”, Kraków.
Uroczystości:
Obchodów 100 - lecie istnienia RN Jedlicze SA,
Otwarcia instalacji Hydrorafinacji Olejów Przepracowanych,
Otwarcie instalacji do produkcji Rozpuszczalników.
Wyjazdy Techniczne do:
Huty Zawiercie,
PKN ORLEN SA – Zakład Produkcyjny w Płocku,
Lwowa, (historia zagłębia naftowego i gazowniczego),
Brna, (ekspansja grupy ORLEN),
Rok w rok na MTP POLEKO do Poznania.
Również my przyjmowaliśmy kolegów z innych oddziałów Stowarzyszenia, młodzież akademicką i szkolną, którzy chcieli zwiedzić nasz zakład pracy.
Członkowie Koła dokształcali się na studiach podyplomowych zorganizowanych w RN Jedlicze S.A. przez Politechnikę Krakowską na kierunku „Inżynieria Chemiczna i Procesowa” i przez Szkołę Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku "Ekonomika i Zarządzanie Finansami”. Odbyły się szkolenia „Mistrz w zawodzie - laborant chemiczny”, „Zasady akredytacji w/g normy PN-EN ISO/IEC 17025”.

Nasza galeria: