SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

4.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

XXXIX WALNY ZJAZD DELEGATÓW SITPNiG

W dniu 27 października 2016 r. obradował w Hotelu „SORAY” w Krakowie XXXIX WALNY ZJAZD DELEGATÓW Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Zjazd podsumował działalność Stowarzyszenia w kadencji 2012 - 2016 oraz wyznaczył kierunki działań SITPNiG w następnej 4-letniej kadencji. Cztery trudne lata minionej kadencji to okres ważnych dla Stowarzyszenia i całego środowiska naftowców i gazowników jubileuszy, ale także lata głębokich przemian politycznych, zmian strategii państwa i związanych z nimi głębokimi restrukturyzacjami firm naftowych i gazowniczych.

Rychlicki
Kol. prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG otwiera obrady XXXIX WZD SITPNiG (fot. S. Szafran)

Obrady XXXIXWZD SITPNiG otworzył kol. prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - Prezes SITPNiG, który zaproponował Prezydium WZD w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska - przewodnicząca,
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy - wiceprzewodniczący,
 • Paweł Stańczak - wiceprzewodniczący,
 • Albin Wojnar - sekretarz,
 • Andrzej Michniewski - sekretarz.

Po przyjęciu porządku obrad delegaci zatwierdzili zaproponowany przez ustępujący Zarząd Główny Regulamin Obrad i Ordynację Wyborczą, a następnie wybrali Komisje: Mandatową i Wnioskową.
Zjazd przyjął informację o składzie osobowym Komisji Wyborczej działającej na mocy postanowień Statutu SITPNiG.

Następnie uczczono chwilą ciszy pamięć kolegów zmarłych w czasie ubiegłej kadencji, w szczególności: Zygmunta Berdysza, Ryszarda Wolwowicza, Piotra Karnkowskiego, Aleksandra Findzińskiego, Czesława Bobka, Kazimierza Głowackiego, Józefa Bielańskiego.

Delegaci na WZD przyjęli protokół z XXXVIII WZD SITPNiG. Następnie wysłuchano referatu sprawozdawczo-programowego ustępującego Zarządu Głównego SITPNiG, zaprezentowanego przez Prezesa Stanisława Rychlickiego, w którym została przedstawiona działalność SITPNiG w minionej kadencji oraz zaproponowane zostały kierunki działań Stowarzyszenia w następnej kadencji.

Główna Komisja Rewizyjna oceniając działalność Stowarzyszenia wskazała na pozytywne efekty w wielu dziedzinach działalności i na konieczność poprawy niektórych sfer pracy SITPNiG. W podsumowaniu swojej oceny GKR postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za ubiegłą kadencję. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SITPNiG za kadencję lat 2012 - 2016. Ustępujący sekretarz generalny kol. Stanisław Szafran złożył podziękowania ustępującym władzom naczelnym SITPNiG, a także przewodniczącym i członkom organów doradczych Zarządu Głównego. W zakończeniu swojego wystąpienia poinformował Zjazd, że Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG na posiedzeniu w dniu 30 września 2016 r. podjęła uchwałę o nadaniu Honorowej Szpady SITPNiG kol. Stanisławowi Rychlickiemu. Nadanie Honorowej Szpady Zasłużonego Seniora SITPNiG  jest wyrazem szacunku i wysokiego uznania oraz podziękowania za wybitne osiągnięcia Kolegi w wieloletniej aktywnej działalności na rzecz naszego Stowarzyszenia.

W dalszej części obrad XXXIX WZD nadał w głosowaniu tajnym godność Członka Honorowego SITPNiG koleżankom i kolegom:

 • Marii Ciechanowskiej,
 • Ryszardowi Cyganowi,
 • Lucjanowi Łużeckiemu,
 • Kazimierzowi Nowakowi,
 • Zdzisławowi Nowakowi,
 • Bogdanowi Pastuszce,
 • Ewie Przedpełskiej,
 • Stanisławowi Stryczkowi,
 • Wiesławowi Turzańskiemu,
 • Tadeuszowi Zawilińskiemu,
 • Tadeuszowi Zugehoerowi.

W dalszej części obrad XXXIX WZD, wyłonione zostały władze naczelne Stowarzyszenia na nową kadencję na lata 2016 – 2020.

W skład Zarządu Głównego weszli następujący koledzy:

 • Piotr Grzegorz Woźniak,
 • Waldemar Wójcik,
 • Paweł Stańczak,
 • Wiesław Prugar,
 • Krzysztof Potera,
 • Andrzej Soroko,
 • Jan Lubaś,
 • Krzysztof Knap,
 • Włodzimierz Tomczak.

Ponadto na mocy § 23 ust. 3 pkt 3 w skład Zarządu Głównego weszli Prezesi Oddziałów SITPNiG:

 • Mirosław Stec – prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Zdzisław Nowak – Oddział SITPNiG w Gdańsku,
 • Piotr Dziadzio – Oddział SITPNiG w Gorlicach,
 • Wojciech Janocha – Oddział SITPNiG w Katowicach,
 • Dominik Staśko – Oddział SITPNiG w Krakowie,
 • Janusz Pudło – Oddział SITPNiG w Krośnie,
 • Bogusława Gutowska – Oddział SITPNiG w Łodzi,
 • Wioletta Jarek – Oddział SITPNiG w Pile,
 • Andrzej Mikołajczak – Oddział SITPNiG w Poznaniu,
 • Mieczysław Kawecki – Oddział SITPNiG w Sanoku,
 • Ryszard Ryba – Oddział SITPNiG w Tarnowie,
 • Janusz Kobylański – Oddział SITPNiG w Warszawie I,
 • Rafał Kudrewicz – Oddział SITPNiG w Warszawie II,
 • Krzysztof Grzegółka – Oddział SITPNiG we Wrocławiu,
 • Zbigniew Gmiński – Oddział SITPNiG w Zielonej Górze.

Na mocy § 23 ust. 3 pkt 4 w skład Zarządu Głównego wchodzi także przewodniczący Rady Seniorów.

XXXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG wybrał na kadencję 2016 – 2020 Prezesa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Piotra Grzegorza Woźniaka – prezesa Zarządu PGNiG SA

Woniak
Kol. Piotr Grzegorz Woźniak - nowo wybrany Prezes SITPNiG (fot. S. Szafran)

Zarząd Główny SITPNiG na swoim pierwszym posiedzeniu na wniosek Prezesa Piotra Woźniaka wybrał jednogłośnie na Sekretarza Generalnego kol. Piotra Dziadzio

Główna Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie:

 • Marzena Majdzik,
 • Jolanta Siergiej,
 • Stanisław Nagy,
 • Krzysztof Janas,
 • Stanisław Józefczyk,
 • Ryszard Filipowicz,
 • Jarosław Adamczuk.

Na posiedzeniu konstytuującym przewodniczącym GKR został wybrany kol. Stanisław Józefczyk.

Główny Sąd Koleżeński wybrano w składzie:

 • Andrzej Gonet,
 • Kazimierz Nowak,
 • Janina Dzięgiel-Gostek,
 • Alicja Kaczmarczyk,
 • Jerzy Małyska.

Na posiedzeniu konstytuującym przewodniczącym GSK został wybrany kol. prof. Andrzej Gonet.

Delegatami SITPNiG do Krajowej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zostali wybrani:

 • Kazimierz Nowak,
 • Waldemar Wójcik.

 Dziadzio
Wystąpienie programowe kol. Piotra Dziadzio wybranego na sekretarza generalnego (fot. S. Szafran)

W podsumowaniu obrad XXXIX Walny Zjazd Delegatów SITPNiG podjął uchwałę dotyczącą działalności SITPNiG w przyszłej kadencji.

delegaci
Zdjęcie pamiątkowe uczestników XXXIX WZD SITPNiG (fot. J. Lubaś)