SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

5.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

XL Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów

W dniu 9 czerwca 2017 r. w Wieliczce w hotelu Soray odbył się XL Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Głównym celem było zatwierdzenie nowego Statutu SITPNiG, Kodeksu etyki członków SITPNiG oraz zmian w regulaminach Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Powyższe zmiany wynikały z konieczności dostosowania się do nowej Ustawy o Stowarzyszeniach oraz Ustawy o rachunkowości i zmian wynikających z otaczającej nas rzeczywistości.

XL NWZD otworzył Wiceprezes SITPNiG kol. Wiesław Prugar, który zaproponował w imieniu Zarządu Głównego następujący skład Prezydium NWZD: prof. Maria Ciechanowska-przewodnicząca Zjazdu, wiceprzewodniczący: Ryszard Cygan i Krzysztof Potera, sekretarze: Iwona Bruczyńska, Paweł Fic i Rafał Kudrewicz.

NWZD1

Prace nad statutem trwały od grudnia 2016 r., kiedy to Zarząd Główny podjął uchwałę nr 14/XXXIX w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kancelarii Adwokackiej AKGK Adwokaci Kostański, Gradzi, Kuczara s.c., do przygotowania Statutu SITPNiG i występowania w imieniu SITPNiG w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie. Kancelaria oparła swoje prace o dotychczasowy statut SITPNiG korzystając z uwag i wniosków Komisji ds. Aktów Prawnych, biegłego rewidenta oraz uwag delegatów na WZD przekazanych do Oddziałów SITPNiG. Projekt nowego statutu został zaakceptowany przez Zarząd Główny w dniu 9.06.2017 r. uchwałą nr 43/XXXIX/2017. Treść statutu została znacznie zmieniona, zmieniony został również jego układ. Najważniejszymi zmianami są: uporządkowanie zapisów statutu; ujednolicenie zapisów tak, aby były spójne dla wszystkich jednostek organizacyjnych SITPNiG (oddziały, koła). Podstawową jednostką organizacyjną oddziału będzie koło, klub nie będzie miał przedstawiciela w ZO, przynależność do niego będzie dobrowolna. Przynależność członka zwyczajnego i honorowego SITPNiG do klubu nie będzie miała wpływu na jego przynależność do oddziału lub koła; doprecyzowano zasady skrócenia kadencji organów SITPNiG; członkowie honorowi uzyskali głos stanowiący na WZDO, aby nie zaburzać proporcji delegatów w oddziałach nie będą go mieli na WZD; w skład Zarządu Głównego nie będzie wchodził przewodniczący Rady Seniorów (ZG składał się będzie jedynie z prezesów Oddziałów i osób wybranych na WZD); zdefiniowano możliwość powoływania spółek prawa handlowego, w których SITPNiG ma 100%; zrezygnowano z powoływania Prezydium ZG i ZO;

Dostosowano nowy Statut do zapisów Ustawy o stowarzyszeniach w zakresie: sposobu ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania stowarzyszenia w umowach zawieranych pomiędzy SITPNiG z członkiem ZG; dookreślenia zakresu i sposobu realizacji zadań w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności; zapisano możliwość wynagradzania sekretarza generalnego oraz zwrotu kosztów w związku z pełnieniem funkcji w organach SITPNiG, organach oddziałów SITPNiG i organach kół SITPNiG.

NWZD3

Oprócz statutu NWZD zatwierdził nowy kodeks etyki członków SITPNiG oraz nowe regulaminy: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Delegaci na NWZD, oprócz zmian do Statutu zaproponowanych w czasie jego przygotowywania, wnieśli podczas NWZD dodatkowe uwagi, a każda z nich została wyjaśniona i oddzielnie przegłosowana. Końcowa wersja statutu została przyjęta przez NWZD większością głosów delegatów.  

NWZD2

Zgodnie z Art. 21. ust. 1. Ustawy o stowarzyszeniach zatwierdzony przez NWZD statut wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami zostanie skierowany do Sądu Rejestrowego w Krakowie, celem dokonania wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego  po sprawdzeniu, czy wszystkie zapisane w statucie postanowienia są zgodne z przepisami prawa.