SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

2.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

STATUT STOWARZYSZENIA

S T A T U T
S t o w a r z y s z e n i a
Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
(fragmenty)


I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO, zwane dalej w skrócie „SITPNiG” jest dobrowolnym, samorządnym, samodzielnym w zakresie organizacji wewnętrznej i działalności statutowej zrzeszeniem inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego. (..........)
§ 3

SITPNiG jest Stowarzyszeniem naukowo-technicznym o charakterze twórczo-zawodowym.
§ 4

1. Terenem działalności SITPNiG jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest Kraków.
2. W miarę potrzeb mogą być tworzone koła lub kluby poza granicami kraju.
§ 5

1. SITPNiG jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
2. Jednostki organizacyjne SITPNiG używają pieczęci o kształcie i treści określonej przez Zarząd Główny.
§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 7

SITPNiG może powoływać oddziały, koła i kluby. (..........)
§ 9

1. SITPNiG posiada sztandar, odznakę organizacyjną, Medal imienia Ignacego Łukasiewicza i odznaki honorowe w stopniu srebrnym, złotym i diamentowym.
2. Najwyższym wyróżnieniem SITPNiG jest Medal Ignacego Łukasiewicza przyznawany przez Kapitułę Medalu, powoływaną przez Zarząd Główny.
3. Odznaki honorowe nadaje Zarząd Główny SITPNiG.
4. Zarząd Główny SITPNiG może ustanowić i nadawać inne formy wyróżnień.

II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA SITPNiG
§ 10

Celem SITPNiG jest wykorzystanie potencjału intelektualnego środowiska inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego dla dobra gospodarki narodowej i członków Stowarzyszenia.
§ 11

Cele statutowe SITPNiG osiąga przez:
1. podnoszenie kultury, etyki, kwalifikacji zawodowych i pobudzanie aktywności twórczej inżynierów i techników przemysłu naftowego i gazowniczego.
2. inicjowanie i rozwijanie postępu technicznego poprzez organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów i wystaw technicznych oraz narad naukowo - technicznych i czuwanie nad wykonaniem podjętych na nich uchwał i wniosków.
3. szerzenie wiedzy i kultury technicznej, popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień naukowych, technicznych i organizacyjnych oraz historii przemysłu naftowego i gazowniczego. (..........)
7. opracowywanie wytycznych technicznych i współdziałanie przy ustalaniu państwowych i branżowych norm technicznych oraz branżowych aktów prawnych.
8. współpracę z wyższymi uczelniami, instytucjami naukowymi i zapleczem naukowo - technicznym przemysłu naftowego i gazowniczego oraz szkołami, a w szczególności noszącymi imię Ignacego Łukasiewicza.
9. wymianę doświadczeń naukowych i technicznych z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą. Organizowanie wycieczek szkoleniowo-technicznych i poznawczych krajowych i zagranicznych.
10. podwyższanie zawodowych kwalifikacji członków oraz nie zrzeszonych w SITPNiG pracowników przemysłu naftowego i gazowniczego poprzez prowadzenie różnych form działalności szkoleniowej: kursy, odczyty, seminaria itp.
11. wydawanie własnych publikacji, rozpowszechnianie informacji naukowo-technicznej wśród inżynierów i techników i popularyzacja wiedzy technicznej.
12. organizowanie i prowadzenie rzeczoznawstwa technicznego, innej działalności gospodarczej oraz opracowywanie opinii technicznych, (..........)
19. rozwijanie życia koleżeńskiego i towarzyskiego. (..........)

III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 13

SITPNiG zrzesza członków:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających,
4. zagranicznych.
§ 14

Członkami zwyczajnymi SITPNiG mogą być:
1) inżynierowie i technicy zatrudnieni w przemyśle naftowym i gazowniczym oraz pracownicy naukowi, zajmujący się problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego,
2) nauczyciele średnich szkół technicznych i wyższych uczelni technicznych o kierunkach związanych z przemysłem naftowym i gazownictwem oraz pełnoletni uczniowie szkół,
3) inne osoby działające w branży naftowej i gazowniczej posiadające średnie lub wyższe wykształcenie oraz byli pracownicy przemysłu naftowego i gazowniczego.
§ 15

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału SITPNiG na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej przez dwóch członków zwyczajnych SITPNiG .
2. Członkostwo zwyczajne może być nadane osobom nie odpowiadającym wymogom § 14, przez Prezydium Zarządu Głównego SITPNiG.
3. Dowodem przynależności do SITPNiG jest legitymacja członkowska. (..........)
§ 17

1. Członkami wspierającymi SITPNiG mogą być osoby prawne i fizyczne .
2. Zarząd Główny przyjmuje członka wspierającego na podstawie jego pisemnego zgłoszenia do SITPNiG i uzgodnienia zasad współpracy. (..........)
§ 19

Członkowie wspierający i zagraniczni mają prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz SITPNiG. (..........)
§ 21

Każdy członek zwyczajny ma prawo:
1) wyborcze – czynne i bierne – do władz SITPNiG,
2) noszenia odznaki członkowskiej oraz odznaki honorowej SITPNiG w przypadku jej przyznania,
3) uzyskiwania od SITPNiG pomocy w sprawach dotyczących pracy zawodowej,
4) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, kursach i wyjazdach szkoleniowo - technicznych organizowanych przez SITPNiG,
5) korzystania z lokali i urządzeń SITPNiG oraz obiektów należących do organizacji których SITPNiG jest członkiem,
6) korzystania z pomocy koleżeńskiej organizowanej przez SITPNiG zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
7) ubieganie się o uprawnienia nadawanie przez SITPNiG oraz uzyskiwania pomocy w podnoszeniu kwalifikacji.
§ 22

Członkowie SITPNiG obowiązani są:
1) brać czynny udział w pracach SITPNiG, dbać o jego dobro oraz stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz SITPNiG,
2) przestrzegać etyki zawodowej i zasad koleżeństwa,
3) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 23

Utrata członkostwa zwyczajnego i zagranicznego następuje w razie:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie,
2) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
4) skreślenia przez właściwy Zarząd Oddziału SITPNiG, w razie zalegania z opłatą składek członkowskich. (..........)
§ 26

Naczelnymi władzami SITPNiG są:
1) Walny Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński. (..........)
§ 49

1. Oddział może uzyskać osobowość prawną po wyrażeniu zgody przez Zarząd Główny.
2. Uzyskanie przez Oddział osobowości prawnej nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania statutu i regulaminów SITPNiG oraz realizacji uchwał władz naczelnych SITPNiG.
3. Po uzyskaniu przez Oddział osobowości prawnej Zarząd Główny nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaciągniętych zobowiązań, zwłaszcza finansowych, przez Oddział.
§ 50

1. Władzami Oddziału są:
1) Zjazd Delegatów Oddziału lub Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 51

Jako jednostki organizacyjne Oddział może powoływać koła i agendy, dla których określa regulamin i zakres działania. (..........)ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NAUKOWO - TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW
PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Zasady etyczne obowiązują każdego człowieka bez względu na stan, wiek, zawód, pozycję i stanowisko oraz bez względu na środowisko społeczne, w którym się znajduje. Nauka, wiedza i praktyka powinny służyć dobru, zdrowiu i szczęściu każdego człowieka. Wszelkie planowanie, działanie i tworzenie powodujące zgubę ludzką, cierpienia fizyczne i moralne jest działalnością nieetyczną zasługującą na powszechne potępienie. Każdy inżynier i technik powinien znać i kultywować oraz pomnażać dobre, szlachetne i cenne tradycje swojego zawodu, a także wnosić jego wartości do rozwoju gospodarczego i społecznego narodu i kraju. Swą pracą wpływać na jakość życia i zaspokojenie rosnących potrzeb społeczeństwa. Konieczne jest, aby inżynierowie i technicy postępowali etycznie, zasługując na zaufanie i szacunek kolegów, podwładnych i przełożonych oraz całego społeczeństwa. Stąd też inżynier i technik zrzeszony w Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego powinien kierować się następującymi zasadami:

I Zawsze mieć świadomość, że:
1. Praca zawodowa na każdym stanowisku powinna być służbą dla wspólnego dobra – jednostki, rodziny, środowiska, społeczeństwa i kraju, a także firmy (pracodawcy) o ile nie jest to w sprzeczności z dobrem kraju, społeczeństwa i środowiska.
2. Tworząc dobra materialne i rozwijając nauki, uczestniczy w rozwoju kultury i wartości służących społeczeństwu, dających dobrobyt i postęp.

II W swojej pracy
1. Zobowiązany jest stale aktualizować swoją wiedzę fachową.
2. Jest uczciwy, pracowity, odpowiedzialny i kieruje się twórczą i zdrową ambicją zawodową..
3. Swoim postępowaniem daje przykład wysokiej, moralnej i społecznej rangi zawodu, przeciwstawiając się naruszeniom porządku prawnego i społecznego.
4. Przeciwstawia się dostępnymi środkami wadliwym koncepcjom oraz realizacji złych rozwiązań technicznych i błędnych decyzji gospodarczych.
5. Wprowadzając nowoczesną myśl techniczną stara się o zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych prac.
6. Nie uchyla się od decyzji trudnych i niepopularnych oraz od podejmowania uzasadnionej krytyki zawodowej.
7. Udziela prawdziwych informacji związanych z wykonywaną pracą, a podstawą opracowywanych przez niego opinii i orzeczeń jest prawda i obiektywizm.
8. Uznaje rzeczowo uzasadnione argumenty innych, przekonany jednak o słuszności swego stanowiska, broni go w miarę dostępnych mu środków.
9. Godność osobistą i zawodową ceni wyżej niż korzyści materialne, przyjmując wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonaną pracę.
10. Podejmuje prace odpowiadające jego wiedzy fachowej, doświadczeniu oraz możliwościom, przyjmując pełną odpowiedzialność za powierzone mu zadanie.
11. Podejmuje się wykonywania prac, których cele zgodne są z dobrem społecznym i etyką zawodową.
12. Dba o rozwój kultury technicznej i humanizacji pracy oraz chroni środowisko naturalne.
13. Posługuje się poprawnym językiem polskim zachowując jego reguły i zasady.

III W odniesieniu do współpracowników:
1. Szanuje osobowość swych współpracowników niezależnie od ich przekonania, czy też pozycji społecznej i stara się w swym zespole o wytworzenie szczerej, koleżeńskiej współpracy.
2. W stosunku do swych przełożonych cechuje go zawodowa lojalność, a w odniesieniu do poleceń i decyzji przełożonych niezgodnych z zasadami etyki odważnie zajmuje rzeczowe i krytyczne stanowisko.
3. Dba o sprawiedliwą ocenę pracy zwłaszcza swych kolegów i podwładnych nie wywyższając się i nie przypisując sobie cudzych osiągnięć i zasług.
4. Stwarza możliwości i kieruje rozwojem swych współpracowników służąc im radą i doświadczeniem.
5. Przy doborze i awansowaniu pracowników kieruje się ich kwalifikacjami i osiągnięciami w pracy zawodowej.
6. Nie wymaga od podwładnych działań niezgodnych z zasadami etyki.
7. Obowiązuje go zawsze solidarność zawodowa o ile nie wymusza ona zachowania sprzecznego z zasadami etyki.
8. Wykazuje poszanowanie dla każdego zawodu i stara się nie dopuszczać do nieporozumień na tle zawodowym.
9. Wymagając rzetelnej pracy jest świadomy odpowiedzialności za pracę zarówno własną jak i swych kolegów.

IV W swym środowisku:
1. Bierze udział w miarę swych możliwości i zainteresowań w pracy społecznej szczególnie w swym Stowarzyszeniu.
2. Podejmując się funkcji społecznej stara się jak najlepiej wywiązać z przyjętych obowiązków.
3. Dba o prestiż Stowarzyszenia i o to, aby koleżeństwo zawodowe i członkostwo w nim było oparte na wzajemnym zaufaniu, życzliwości i lojalności.
4. Działa na rzecz popularyzacji techniki i jej osiągnięć.
5. Prezentując poglądy własnego Stowarzyszenia lub jego ogniwa, reprezentuje wspólne stanowisko, a nie swoje indywidualne zdanie.
6. Kieruje się dobrem społecznym.
7. Stosuje w pracy społecznej ogólne zasady etyczne.
8. Współpracuje z władzami swojego Stowarzyszenia, które w oparciu o autorytet Federacji SNT - NOT jako Organizacji Wyższej Użyteczności, powinny występować w obronie członków narażonych na kłopoty z powodu przestrzegania zasad etyki zawodowej.

„Zasady Etyki Zawodowej Członków Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” zostały przyjęte uchwałą Sądu Koleżeńskiego dnia 6. listopada 2000 roku.

Tutaj można pobrać powyższy wyciąg w formacie pdf...

Do jego odczytania niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader...