SITPNiG 0ddział w Krośnie - kontynuator przedwojennych tradycji naftowych!

polska anglia

SITPNiG w humorze

2.jpg

POLECAMY:

 

  

sitpnig logo

 

logo muz bobrka

  exalo znak  podstawowy m

 

ps gaz m

 

 logo Technologie m

  Logo Metalnaft1

 

Logo ORLEN Południe m

 

Logo WNiG

HISTORIA STOWARZYSZENIA

Początki i historia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego posiada piękną i bogatą tradycję sięgającą czasów Ignacego Łukasiewicza. Z jego to bowiem inicjatywy w roku 1877 powołana została pierwsza społeczna organizacja naftowa pod nazwą Krajowe Towarzystwo Naftowe z siedzibą w Gorlicach. Głównym powodem powołania organizacji inżynierskiej była konieczność usprawnienia i unowocześnienia techniki naftowej i organizacji pracy, jak również obrona interesów zawodowych i bytowych pracowników naftowych. W roku 1893 powstało we Lwowie Towarzystwo Techników Naftowych, a w roku 1905, w Borysławiu, Związek Techników Wiertniczych (późniejsza nazwa – Związek Polskich Techników Wiertniczych i Naftowych). Na bazie wcześniejszych „towarzystw”, w roku 1926 zaczyna działać Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego (SPIPN). W latach 1926-1939 działał Wschodni Oddział SPIPN w Borysławiu i od 1935 roku Zachodni Oddział w Jaśle.

zjazd naftowy 1936

Zjazd Naftowy 1936

W grudniu 1944 roku, w wyzwolonym już wtedy Krośnie, z okazji Święta Górniczego w dniu św. Barbary, wśród zebranych naftowców przybyłych ze Wschodu, powstała myśl reaktywowania działalności przedwojennego Stowarzyszenia. Lata 1944-1946 to początki odbudowy polskiego przemysłu naftowego, był to również okres tworzenia przez nafciarzy pierwszych powojennych struktur Stowarzyszenia. Pierwsze biuro organizacyjne Stowarzyszenia utworzono w 1945 r w domu Stanisława Bergmana przy ul. Staszica w Krośnie a do Komitetu Organizacyjnego należeli Maksymilian Majewski, Kazimierz Krukierek, Maksymilian Mojak, Tadeusz Czajkowski, Marian Ptak, Stanisław Rachwał, Jan Such, Aniela Stec, Ludwik Słotwiński, Jan Strzelbicki, Adam Waliduda, Władysław Zajezierski W Krakowie 8 marca 1946 roku odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne i został powołany Tymczasowy Zarząd Główny, oraz wybrano z grona 60 uczestników zebrania łączników dla Krakowa, Krosna, Gorlic, Tarnowa, Sanoka i Oświęcimia. W krótkim czasie w tych regionach ukonstytuowały się Oddziały, wybrano władze i delegatów na I Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Paliw Płynnych w Krakowie. Formalnie Oddział Krosno został zatwierdzony przez starostę 8 stycznia 1948 roku. Pod koniec 1946 roku krośnieński oddział Stowarzyszenia liczył 112 członków. W skład I Zarządu wchodzili: Tadeusz Czajkowski, Kazimierz Krukierek, Maksymilian Mojak, Marian Ptak, Stanisław Rachwał, Aniela Stec, Władysław Strończak, Jan Strzelbicki, Józef Wojnar, Władysław Zajezierski i Zdzisław Ziółkowski. Stosunkowo krótki okres działalności (1946-1948) owocował wieloma osiągnięciami między innymi w 1946 roku, przy współpracy z Zarządem Głównym, zorganizowano w Niegłowicach I Zjazd Naftowy.
W 1949 roku krośnieński oddział Stowarzyszenia otrzymał pomieszczenia w „Domu Górnika Naftowca”. Założono tam bibliotekę, czytelnię, urządzono ekspozycję naftową. Od 1950 roku Prezesem Krośnieńskiego Oddziału SITPNiG został Władysław Dubis, pracownik Kopalnictwa Naftowego. W 1954 roku zaczęto wydawać „Wiadomości Naftowe” – miesięcznik SITPN oraz ZZGN. W latach 1953-1954 Oddział był gospodarzem obchodów 100 rocznicy polskiego przemysłu naftowego. W 1956 roku, w wyniku usilnych starań działaczy Stowarzyszenia, liczącego wówczas ponad 300 członków, uruchomiono w Krośnie, w budynku Technikum Górnictwa Naftowego, punkt konsultacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej.
Kolejne lata przyniosły rozwój działalności Stowarzyszenia. Organizowano liczne konferencje naukowe, szkolenia pracowników, wystawy, prelekcje. W roku 1953 w Krośnie zorganizowano uroczyste obchody setnej rocznicy narodzin polskiego i światowego przemysłu naftowego.
Już w latach 50 ub. stulecia członkowie SITPNiG O/Krosno podjęli akcję gromadzenia narzędzi, osprzętu, maszyn i urządzeń – mających unikalne, historyczne znaczenie dla polskiego górnictwa naftowego. Na przełomie lat 1960/61 – z inicjatywy Krośnieńskiego Oddziału – powołany został Komitet Opiekuńczy dla zorganizowania Muzeum – Skansenu Przemysłu Naftowego, a Zarząd Główny SITPNiG przejął zadania finansowo-prawne związane z budową. Przewodniczącym Komitetu został docent inż. Henryk Górka Dyrektor KN Krosno. Przez lata gromadzono i inwentaryzowano zbiory. Bodźcem do intensyfikacji prac przy skansenie w Bóbrce był rok 1972, ogłoszony Rokiem Łukasiewicza. W tym roku Stowarzyszenie zorganizowało w Krośnie centralne uroczystości z okazji 150 rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza. W 1986 roku, w 25 rocznicę budowy Muzeum Skansenu Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza, zorganizowano w Bóbrce uroczystości jubileuszowe. W całym okresie budowy i działalności Muzeum czynny udział brali członkowie SITPNiG O/Krosno, a główny ciężar prac związanych z organizacją i rozbudową Muzeum spoczywał na barkach Krośnieńskiego Kopalnictwa Naftowego. Członkowie krośnieńskiego Oddziału Stowarzyszenia mają wielki udział w budowie unikalnego, pierwszego w historii naszego Stowarzyszenia pawilonu wystawowego, w którym prezentowane są bogate tradycje i dorobek ludzi całego przemysłu naftowego. Wielką pasję i upór w doprowadzeniu do szczęśliwego finału budowy pawilonu wykazał kolega Józef Zuzak.
Lata 90-te i przełom wieku to intensywny wzrost aktywności stowarzyszeniowej Oddziału Krosno. Z inicjatywy jego członków zorganizowanych zostało kilkadziesiąt konferencji, sympozjów, zjazdów, szkoleń, wycieczek, forum dyskusyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy zawodowej oraz integracją środowiska polskich nafciarzy.

Przez kolejne lata funkcję prezesów SITPNiG Oddział Krosno pełnili:

od 1946 do 1950 roku - Jan Strzelbicki,

od 1950 do 1980 roku - Władysław Dubis,

od 1980 do 1992 roku - Adam Nowak,

od 1992 do 2015 roku - Zbigniew Duda,

od 2015 do 2016 roku - Anna Zaleszczuk,

od 2016 roku - Janusz Pudło

Przez 60 lat działalności Oddziału Krosno jego członkowie zorganizowali wiele ważnych konferencji, sympozjów, wyszkolili zastępy fachowców zawsze aktywnie uczestniczyli w życiu gospodarczym i politycznym kraju, odznaczyli się wieloma szczytnymi akcjami charytatywnymi. Przytoczone fakty to tylko niewielki fragment historii Stowarzyszenia, opisanie wszystkich zdarzeń, przypomnienie wszystkich nazwisk jest w tym miejscu niemożliwe. Każdy kolejny rok działalności Stowarzyszenia przynosi dziesiątki wydarzeń, które stają się historią. Intencją naszą było przekazanie czytelnikom atmosfery tworzenia, odbudowy i działalności Stowarzyszenia na przestrzeni 120 lat istnienia organizacji zrzeszających inżynierów i techników naftowych na ziemiach polskich.


W 2012 roku przypada 135 rocznica utworzenia pierwszej organizacji naftowej na ziemiach polskich.
Inicjatywa powołania organizacji dla rozwiązywania problemów rodzącego się przemysłu, podejmowana była na zgromadzeniach przedsiębiorców naftowych w Gorlicach i Jaśle w latach 1873 i 1876, a na I Kongresie Naftowym, który obradował we Lwowie pod przewodnictwem Ignacego Łukasiewicza w 1877 roku uchwalono utworzenie
„TOWARZYSTWA NAFTOWEGO DLA OPIEKI I ROZWOJU
PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA NAFTOWEGO W GALICJI”.
Statut określał zadania Towarzystwa w zakresie doskonalenia techniki wiertniczej, konstrukcji urządzeń i osprzętu, wymiany myśli naukowo-technicznej, a także obrony interesów polskich przedsiębiorstw naftowych przed obcym kapitałem.
Pierwszym Prezesem Towarzystwa został IGNACY ŁUKASIEWICZ.
Przez 135 lat istnienia różnych form organizacyjnych stowarzyszenia działających w burzliwych i tragicznych momentach historii Polski środowisko nafciarzy stworzyło kadrę wysokiej klasy fachowców oddanych społeczników, rzeczników przemysłu naftowego i gazowniczego zarówno w gospodarce, nauce, szkolnictwie, kulturze i polityce.
W 2011 roku podczas majowego Kongresu Naftowego w Muzeum w Bóbrce otwarta została stała wystawa HISTORIA STOWARZYSZEŃ NAFTOWYCH NA ZIEMIACH POLSKICH.
Pragniemy poniżej przedstawić Państwu elektroniczną wersję fragmentu tej wystawy zapraszając jednocześnie do odwiedzenia Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce i zwiedzenia naszej wystawy.

 

135 lat Stowarzyszeń naftowych cz. I


135 lat Stowarzyszeń naftowych cz. II

 

Zapraszamy do przeglądnięcia kroniki Odsdziału SITPNiG w Krośnie